Praktikant i tillgänglighetsteamet

”Jag har fått en praktikplats i enheten för webbtillgänglighet!” ”Var då sa du?” sa många av mina bekanta och såg frågande ut. Det är tydligt att webbtillgänglighet fortfarande är obekant för många.

Webbtillgänglighet handlar om att digitala tjänster måste vara tillgängliga för alla och att alla borde kunna delta i det digitala samhället på lika villkor och inte uteslutas från någon service. Det känns värdefullt att vara med och sprida kunskap om detta viktiga ämne.

Jag började som praktikant i enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland i början av juni. Jag studerar sociologi vid Jyväskylä universitet och är intresserad av hur digitaliseringen kan medföra ojämlikhet.

Diskussionen om ojämlikhet i samhället handlar ofta om att någon grupp marginaliseras eller inte hänger med i den allmänna utvecklingen. Även när det gäller digitaliseringen finns samma oro för att alla användargrupper inte kan använda de digitala tjänsterna på lika villkor.

I digitaliseringen är det viktigt att komma ihåg att människor är olika

Finland har en lång tradition av jämlikhetsarbete. I universalismens anda har man sörjt för att den offentliga servicen ska vara omfattande och jämlik.

I likhet med många andra samhällsförändringar för digitaliseringen också med sig utmaningar. Lyckligtvis är problemen inte oöverkomliga utan kan lösas genom medveten planering och omsorgsfullt genomförande.

Men har man i digitaliseringsivern kommit ihåg att beakta alla kundgruppers behov? Ett aktivt mål för den offentliga förvaltningen i Finland har i flera år varit att digitalisera servicen och genom digitala lösningar göra det enklare att uträtta vardagliga ärenden. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som trädde i kraft i april, är en fortsättning på och komplettering av det viktiga arbetet med att utveckla de digitala tjänsterna.

Att utveckla tillgängligheten på webben är viktigt ur ett samhällsperspektiv

Att tillgänglighetsaspekten beaktas i det digitala utvecklingsarbetet gynnar oss alla. Det är mycket troligt att om webbplatsen är tillgänglig kommer antalet som använder den att öka.

I och med större krav på ansvarstagande också inom affärsvärlden anser jag att inte bara offentliga aktörer utan också privata företag bör se det som en konkurrensfördel att erbjuda tillgängliga digitala tjänster. Jag anser att det är viktigt att alla finländare också i fortsättningen kan känna sig som fullvärdiga medlemmar i vårt samhälle – också digitalt.

Redan under min första praktikvecka fick jag delta i intressanta möten och träffa personer som arbetar med att utveckla tillgängligheten på webben. Det är fint att få konkret erfarenhet av arbetet för digital jämlikhet och jag väntar med iver på allt jag kommer att få lära mig under denna sommar.

Skribent

Milja Rauhansalo

högskolepraktikant, enheten för tillgänglighetstillsyn
Regionförvaltningsverket i Södra Finland