Vilka tjänster och innehåll gäller lagen?

Lagkraven berör i en mycket stor utsträckning innehållet och funktionerna på webbplatser och i mobilapplikationer. Lagen berör i bred skala olika webbplatser och applikationer – även sådana som primärt är avsedda för sakkunniga.

Den här sidans innehåll

Innehåll och funktioner som lagen gäller
Tjänster som omfattas av lagen
Intranät och extranät
Sociala medier
Innehåll som publicerats i andra organisationers kanaler
Undantag

Innehåll och funktioner som lagen gäller

Nedan finns en lista över innehåll och funktioner som lagen gäller. Avsikten är att göra det lättare att uppfatta att lagen berör största delen av funktionerna och innehållen på webbplatser och i applikationer. Listan är ett exempel. Detta innebär att det också kan finnas annat innehåll som omfattas av kraven. Undantagen, det vill säga sådant innehåll som inte omfattas av tillgänglighetskraven, finns i en särskild lista under en separat rubrik.

 • Texter; till exempel nyheter, anvisningar, servicebeskrivningar och bloggtexter
 • Bilder, diagram och infografik
 • Interaktiv och dynamisk grafik
 • Videor och podcaster som har sparats eller bäddats in på en webbplats eller i en applikation, eller i en kanal i sociala medier (också videospelare)
 • Navigering och användargränssnitt överhuvudtaget
 • Länkar
 • Webblanketter (html-blanketter)
 • Tjänster för tidsbokning
 • Chat-tjänster som har bäddats in på en webbplats
 • Evenemangskalendrar
 • Filer som har skapats med kontorsprogram och som har sparats på en webbplats: till exempel pdf- och word-filer och -blanketter

På vilket sätt dessa typer av innehåll och funktioner kan utarbetas så de uppfyller tillgänglighetskraven beror på innehållet.

Till exempel i texter bör rubriceringen vara tydlig och logisk. Språket bör vara begripligt. Alternativa beskrivningar ska ges för bilder och infografer och videor ska textas. Det ska vara möjligt att navigera och utföra funktioner på webbplatser till exempel enbart med tangentbordet. I pdf- och word-filer ska många aspekter beaktas, bl.a. färgkontrasterna, rubriceringen och textalternativ till bilder.

Tjänster som omfattas av lagen

Tillgänglighetskraven i lagen berör i princip alla webbplatser och mobilapplikationer som finns på nätet och som tagits fram av aktörer som omfattas av lagen. Webbplatsen eller applikationen kan vara öppen för alla eller kräva inloggning.

Ur lagens synvinkel har tjänstens omfattning eller målgrupp ingen betydelse. En digital tjänst som riktas till andra myndigheter eller till sakkunniga borde alltså också uppfylla tillgänglighetskraven. Tanken med lagen är att alla människor ska ha jämlik tillgång till information.

Om allting inte kan åtgärdas på en gång, lönar det sig i praktiken att börja förbättra webbtillgängligheten för tjänster och innehåll som är betydelsefulla för en stor publik eller särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om bördan är oproportionell är det möjligt att på ett motiverat sätt och i förväg planerat avvika från tillgänglighetskraven under en viss tid.

Läs också om vilka aktörer tillgänglighetskraven förpliktar

Intranät och extranät på arbetsplatser

Intranät och extranät som används på arbetsplatser inom myndigheter och offentligrättsliga inrättningar omfattas också av lagkraven. För dessa gäller en särskild övergångsperiod: Intranät och extranät som har tagits i bruk den 23 september 2019 eller senare samt intranät och extranät som helt ska förnyas ska följa tillgänglighetskraven.

Tillgänglighetskraven gäller inte intranät och extranät som har tagits i bruk före den 23 september 2019.

Det är värt att notera att upphandlingslagen också förpliktar att webbtillgängligheten beaktas då ICT-utrustning upphandlas. Enligt diskrimineringslagen kan en användare dessutom kräva rimlig anpassning av system eller användargränssnitt för att det ska vara möjligt för honom eller henne att arbeta.

Sociala medier

Om en organisation använder sig av kanaler i sociala medier, såsom Youtube, Facebook och Twitter, omfattas innehållet som publiceras i dessa av lagkraven. Till exempel bör Youtube-videor textas i enlighet med kraven. Innehåll som användarna producerar, till exempel Facebook-kommentarer på en organisations webbplats, omfattas inte av kraven.

Om det finns brister i webbtillgängligheten i kanalerna i sociala medier eller i innehåll som publicerats i dessa, bör organisationen redogöra för dem i tillgänglighetsutlåtandet och bereda sig på att också på sin webbplats lägga ut väsentlig information som publicerats i kanalerna i sociala medier i en tillgänglig form eller vid behov på ett sätt som är lämpligt för användarna.

Det är också värt att notera att betydelsefullt innehåll inte borde publiceras enbart i sociala medier. Information som är viktig för användarna ska i vilket fall som helst publiceras också på organisationens webbplats.

Innehållet i sociala medier kan göras mera tillgängligt med hjälp av kanalernas egna funktioner: till exempel på Twitter är det lätt att ta i bruk en funktion som gör det möjligt att skriva en alternativ beskrivning till en bild och på Youtube finns ett textningsverktyg för videor.

Flöden och inbäddningar från sociala medier på webbplatser

Flöden och inbäddningar från sociala medier får läggas till på webbplatser. När detta görs bör man försäkra sig om att flödet inte gör webbplatsen otydlig och att det är lätt att vid behov förbigå flödet till exempel genom att använda enbart tangentbordet eller ett skärmläsarprogram avsedda för personer med synskador. Om flödet eller den del av det som inte är tillgängligt gör det för besvärligt att använda webbplatsen, lönar det sig inte att lägga till flödet.

Mer information och anvisningar om sociala mediers tillgänglighet på webbplatsen saavutettavasti.fi (på finska)

Innehåll som publicerats i andra organisationers kanaler

Om en organisation publicerar innehåll i en digital tjänst som en annan organisation administrerar eller överlämnar innehåll för publicering i en sådan tjänst, ska innehållet uppfylla tillgänglighetskraven. Om till exempel NTM-centralen producerar en pdf-publikation som publiceras i Nationalmuseets Doria-arkiv, bör NTM-centralen ansvara för att publikationen uppfyller tillgänglighetskraven.

Med denna princip undviks situationer där en organisation kringgår tillgänglighetskraven genom att publicera otillgängligt innehåll på en annan organisations webbplats eller i sociala medier.

Undantag: dessa innehåll och tjänster behöver inte följa kraven

Om det finns undantag som inte omfattas av tillgänglighetskraven på en webbplats eller i en applikation, ska man redogöra för dessa i tillgänglighetsutlåtandet.

Direkta video- och ljudsändningar

Enligt lagen behöver direkta video- och ljudsändningar inte uppfylla tillgänglighetskraven. I praktiken behöver alltså direktsändningar inte textas eller syntolkas.

Videor och ljudsändningar som sparas eller bäddas in på en webbplats ska omarbetas så att de uppfyller tillgänglighetskraven inom 14 dygn efter att de publicerats. Mer information om tillgängligheten hos och tillgänglighetskraven för videor och ljudsändningar

Innehåll som används i en avgränsad grupp under en viss tid inom småbarnspedagogik eller undervisning

Inom undervisningen och småbarnspedagogiken kan innehåll som inte är kravenliga användas i en avgränsad grupp under en viss tid. Som en viss tid betraktas till exempel en termin. En viss tid kan åtminstone inte pågå i flera år.

Undantaget gör det möjligt för lärare och elever att själva till exempel producera innehåll som utnyttjas inom undervisningen utan djupare kännedom om tillgänglighetskraven eller utan teknik som skulle stöda produktionen av tillgängligt innehåll.

Övrigt innehåll inom småbarnspedagogiken och undervisningen, till exempel allmänna webbplatser eller applikationer avsedda för ärendehantering eller kommunikation mellan hemmen och skolorna eller småbarnspedagogiken, omfattas av lagen.

Kartor och karttjänster

Kartor, karttjänster och kartapplikationer omfattas inte av lagen. Men om en webbkarta är avsedd för navigering eller i praktiken till exempel för att ge anvisningar om placeringen av en myndighets verksamhetsställe, ska det väsentliga innehållet som gäller anvisningarna presenteras också i en form som uppfyller tillgänglighetskraven.

Detta innebär att verksamhetsställets placering (adress, närliggande landmärken eller hållplatser för kollektivtrafiken) ska beskrivas med text om kartvyn inte uppfyller tillgänglighetskraven.

Det är viktigt att komma ihåg att undantaget endast gäller kartor och karttjänster, inte situationer där statistik illustreras med hjälp av en karta. Exempelvis infografer där den regionala befolkningstillväxten i Finland presenteras med hjälp av en karta omfattas av lagen.

I praktiken behöver alltså till exempel terräng- eller väderkartor inte uppfylla tillgänglighetskraven.

Innehåll som producerats av en tredje part

Digitalt innehåll som producerats av en utomstående aktör, som tjänsteproducenten inte finansierar, utvecklar eller övervakar, omfattas inte av lagen. Undantaget gäller till exempel innehåll i sociala medier eller annat innehåll som användarna själva har producerat och som inte kan redigeras så att det uppfyller tillgänglighetskraven. Om publiceringen av sådant innehåll på en webbplats kan försvåra användningen av webbplatsen, ska organisationen inte publicera det.

Innehåll som tjänsteproducenten har beställt av en utomstående partner är dock inte ett undantag. Tjänsteproducenten bör alltså säkerställa att till exempel rapporter eller infografer som beställts av en utomstående är tillgängliga.