Lagar och standarder

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar den offentliga sektorn och en del av organisationerna inom den privata sektorn att följa tillgänglighetskraven.

Det här avsnittet innehåller information om lagkraven samt om vilken typ av aktörer som berörs av lagen. Dessutom finns här information om övrig lagstiftning som styr beaktandet av webbtillgängligheten.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster verkställer det s.k. tillgänglighetsdirektivet i Finland. Bakgrunden till lagen och direktivet är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som framhåller delaktigheten för personer med funktionsnedsättning och möjligheten för dem att självständigt uträtta ärenden också i digitala miljöer. Tillgänglighet är en central princip i konventionen.

Lagen innebär i praktiken att kriterierna på nivåerna A och AA enligt de internationella riktlinjerna WCAG ska följas.

En av målsättningarna med lagen är att beaktandet av webbtillgängligheten ska vara en del av normal myndighetsverksamhet. Med detta avses i praktiken att webbtillgängligheten bör uppfattas som en central verksamhetsprincip, som alltid bör beaktas när webbinnehåll och digitala tjänster planeras, genomförs och underhålls.

Lagkraven garanterar inte komplett webbtillgänglighet

Tillgänglighetskraven i lagen garanterar inte att en digital tjänst är tillgänglig eller lätt att använda för alla människor. Att tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster följs kan i synnerhet öka möjligheten att det överhuvudtaget går att använda en tjänst med olika apparater och assisterande teknik.