Dina rättigheter

Enligt lagen har var och en rätt att ge respons på tillgängligheten och påtala bristande tillgänglighet på en webbplats eller i en mobilapplikation. Påtala bristen direkt för den som ansvarar för webbplatsen eller mobilapplikationen.

Vad kan du ge tillgänglighetsrespons på?

Du kan begära att få innehåll som inte uppfyller tillgänglighetskraven i en sådan tillgänglig form som passar dig. Begäran måste vara rimlig.

Om du upptäcker att tillgänglighetskraven inte har följts kan du också påtala detta. Utöver detta kan du begära preciseringar av skälen till en så kallad oproportionell börda.

Det ska vara möjligt att påtala bristerna antingen med ett webbformulär eller per e-post .

Tjänsteleverantören är skyldig att besvara din respons inom två veckor. Det är också möjligt att ge respons anonymt. Då behöver tjänsteleverantören inte svara på responsen, men bör beakta de framförda tillgänglighetsbristerna.

När kan du ge respons?

Du kan ge respons på tillgängligheten efter att de lagstadgade tillgänglighetskraven har börjat gälla tjänsten. De flesta webbplatser ska uppfylla kraven den 23 september 2020.

Du kan påtala brister i de webbplatser som enligt lagen ska uppfylla tillgänglighetskraven. I praktiken gäller lagen exempelvis nästan alla offentliga aktörers webbplatser och mobilapplikationer – exempelvis FPA, skatteförvaltningen, arbets- och näringsbyråerna och städernas och kommunernas webbplatser och e-tjänster.

Läs mer om vilka aktörer som berörs av lagen.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått

Tjänsteleverantören är skyldig att besvara din respons inom två veckor. Om du har begärt att få något innehåll i tillgängligt format, men tjänsteleverantören inte kan tillhandahålla detta har du rätt att få ett skriftligt intyg över detta.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar kan du kontakta oss på Regionförvaltningsverket i Södra Finland och begära en utredning eller lämna in ett klagomål på bristerna i tillgängligheten. Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland.

Du kan begära en utredning eller lämna in ett klagomål efter att övergångstiden gått ut. Vi informerar före den första övergångstidens slut, det vill säga senast hösten 2019, om hur man kan begära en utredning eller lämna in ett klagomål.

Kontakta i vilket fall som helst alltid först tjänsteleverantören och ge respons direkt.

Hur vet du om du ska begära en utredning eller lämna in ett klagomål?

Du behöver inte i förväg veta om du ska begära en utredning eller lämna in ett klagomål. Vi på regionförvaltningsverket hjälper dig vidare.

Nedan beskriver vi när man kan begära en utredning och när man kan lämna in ett klagomål och skillnaden mellan dem.

Begäran om utredning

Du kan lämna in en begäran om utredning av tillgängligheten till Regionförvaltningsverket i Södra Finland i följande fall:

  • Om tjänsteleverantören har gett ett skriftligt intyg, men du trots att du begärt det inte får innehållet i tillgänglig form.
  • Du har fått ett skriftligt intyg, men är inte nöjd med innehållet i det.
  • Tjänsteleverantören har inte inom två veckor besvarat din begäran att få ett visst innehåll i tillgänglig form.
  • Du har inte fått svar på annan respons du gett inom två veckor.

Behandling av begäran om utredning

Regionförvaltningsverket fattar ett beslut med anledning av begäran. Både den som lämnat in begäran och tjänsteleverantören kan ännu begära att regionförvaltningsverket omprövar beslutet. Efter begäran om omprövning fattar regionförvaltningsverket ett nytt beslut som kan överklagas till förvaltningsdomstolen.

Klagomål

Du kan lämna in ett klagomål, en så kallad tillgänglighetsklagan, till regionförvaltningsverket om tjänsteleverantören inte har följt lagens tillgänglighetskrav. Dessa krav gäller till stor del hur tjänsten fungerar tekniskt.

Du kan också lämna in ett klagomål om tjänsteleverantören inte har ett tillgänglighetsutlåtande eller om utlåtandet inte innehåller tillräckligt med information om varför en del av innehållet inte uppfyller tillgänglighetskraven.

Klagomålet kan också gälla att tjänsteleverantören inte erbjuder någon elektronisk kanal, det vill säga webbformulär eller e-postadress, där man kan påtala brister i tillgängligheten.

Kontakta dock alltid först tjänsteleverantören och fråga den om saken.

Utifrån en tillgänglighetsklagan kan vi på regionförvaltningsverket ge tjänsteleverantören administrativ styrning, det vill säga tala om för leverantören vad den behöver rätta till. I och med den administrativa styrningen gör vi tjänsteleverantören uppmärksam på lagens krav och att de ska följas. Styrningen kan inte överklagas till domstolarna. På behandlingen av tillgänglighetsklagan tillämpas förvaltningslagens bestämmelser om förvaltningsklagan.

Om du inte vet om det är fråga om webbtillgänglighet

Du har också rätt att få stöd och råd med att använda myndigheternas webbplatser och mobilapplikationer. På myndighetens webbplats ska det finnas kontaktuppgifter dit man kan vända sig och be om hjälp med att använda tjänsten. Om du inte är säker på om ditt problem gäller webbtillgänglighet är det ändå bra att kontakta tjänsteleverantören och be om råd.